OP (Eparfem)


Úvodné ustanovenie


1.Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež len "Všeobecné obchodné podmienky" alebo len "Obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona číslo 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len "občiansky zákonník "alebo" oz ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi nižšie špecifikovaným predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.eparfumeria-sp.sk.

2.Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.eparfumeria.sk je obchodná spoločnosť RUTU s.r.o., IČO: 03327957, sidlom Praha, Praha 1, Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 230331 (ďalej tiež len "Predávajúci").
Internetový obchod (ďalej tiež len "internetový obchod" alebo len "Eshop") je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.eparfumeria-sp.sk ( ďalej tiež len "Webové stránky"), a to prostredníctvom rozhrania Webových stránok (ďalej tiež len "Webové rozhranie obchodu").

3.Podmienkou uskutočnenia objednávky na Webovej stránke (a následne aj uzatvorenie kúpnej zmluvy) je súhlas kupujúceho s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky Predávajúceho k uzavretiu kúpnej zmluvy a kupujúci má vždy možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky. Zaslaním objednávky kupujúceho Predávajúcemu prostredníctvom webovej stránky kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil a že s týmito Obchodnými podmienkami výslovne súhlasí. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a kupujúcim.

4.Platby s platobnou bránou spoločnosti GoPay, prepravné, zúčtovacie služby a reklamácie sú poskytované spoločnosťou SP Venture s.r.o., IČO: 24677108, daňové identifikačné číslo: CZ24677108 so sídlom: Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, PSČ 130 00.

5.Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.


Definícia a výklad pojmov


1.Tovarom je hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná na kúpu v Eshope. Tovar je v ponuke Eshope označené vždy názvom, a spravidla je tiež vyobrazený na fotografii, ktorá je ilustračná a nemusí zohľadňovať vždy všetky varianty, ktoré sú Eshop ponúkané. Ku každému Tovaru je potom v príslušnej sekcii (dostupný preklikom na príslušný Tovar) pripojený krátky informatívny text o ponúkanom Tovare, ďalej je tu tiež pripojená informácia o ďalších ponúkaných variantach daného Tovaru, ak je iná varianta ponúkaná. Tovar je ponúkaný vo variantach - skladom, ihneď k dodaniu, alebo do niekoľkých dní k dodaniu, alebo ako momentálne nedostupné.
2.Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uskutočnení objednávku Tovaru a uzavrie kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
3.Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu alebo prostredníctvom použitia iných komunikačných prostriedkov na diaľku, ktorej predmetom je dodanie Tovau za kúpnu cenu. Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu vybraný Tovar - predmet predaja a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto Tovaru (predmet predaja) a Kupujúci sa zaväzuje Tovar (predmet predaja) prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.
4.Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Kúpnu zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.
5.Podnikateľom je Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
6.Kúpnou cenou je peňažná čiastka, ktorá predstavuje úhradu za predaj Tovaru a ktorá je uvedená v ponuke Internetového obchodu pri Tovare, a to vrátane DPH, v čase uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku dane z pridanej hodnoty v medziobdobí počnúc dňom odoslania popr. prostredníctvom telefonického uskutočnenia objednávky Kupujúcim a končiac dňom zdaniteľného plnenia podľa kúpnej zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú zmenu v rozsahu výšky DPH podľa predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty účinných ku dňu zdaniteľného plnenia premietnuť v Kúpnej zmluve. Prípadné navýšenie DPH hradí Kupujúci.
7.Náklady na odoslanie je peňažná čiastka, ktorá predstavuje úhradu za odoslanie Tovaru (doprava, poštovné, balné) do miesta plnenia, vo výške uvedenej v aktuálnom sadzobníku Nákladov na odoslanie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ponesie Kupujúci náklady za navrátenie Tovaru Predávajúcemu.


Údaje o Predávajúcim
Obchodná spoločnosť RUTU s.r.o. IČO: 03327957; DIČ: CZ03327957
sídlom Praha, Praha 1, Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00
zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 230331
číslo účtu a bankovní spojení: 2200701214/2010, vedený u Fio banky a.s.
Prodávající je plátcem DPH.

Kontaktné údaje Predávajúceho
telefón: + 421 332 850 200
e-mail: info@eparfumeria.sk


Na e-maily Predávajúci odpovedá spravidla v lehote do 24 hodín, najdlhšie však do troch pracovných dní.

 


Všeobecné informácie

 


1.Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (napr. Telefón, internet a ďalšie) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb a ostatných poskytovateľov týchto služieb, ktoré Kupujúci používa. Tieto náklady si hradí Kupujúci. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Predávajúci neúčtuje za použitie komunikácie na diaľku žiadne poplatky.
2.Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, popr. aj v inom jazyku, ak je zrozumiteľný pre Kupujúceho a Predávajúceho a na tomto inom ako slovenskom jazyku sa musia zmluvné strany výslovne dohodnúť. Podrobné informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu Kúpnej zmluvy sú podrobne popísané nižšie v týchto Obchodných podmienkach a ďalej na Webovej stránke pri samotnej objednávke Tovaru.
3.Informácie o Tovare a o Kúpnych cenách uvádzané Predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Kúpne ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov za doručenie Tovaru.
4.Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.
5.Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.
6.Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

 

Kúpna zmluva, objednávka tovaru

 


1.Ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie ponuka Tovaru dostupná na internetovej stránke za uvedenú Kúpnu cenu. Ponuka Tovaru je prijímaná s výhradou vyčerpania zásob Tovaru alebo straty schopnosti Predávajúceho plniť.

2.Riadne vyplnená a prostredníctvom webovej stránky odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka Kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, pričom Kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 30 dní od odoslania objednávky. Ak je objednávka Kupujúceho odoslaná Predávajúcemu s dodatkom alebo odchýlkou, nejedná sa o riadnu objednávku a takou objednávkou nie je predávajúci viazaný, ale aj napriek tomu ju môže výslovne akceptovať.

3.Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržanie objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie Tovaru - predmetu predaja zo strany Predávajúceho Kupujúcemu alebo prevzatie Tovaru - predmetu predaja Kupujúcim pri osobnom odbere alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania Tovar zo strany Predávajúceho. Túto skutočnosť je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

4.Údaje, ktoré Kupujúci zadáva pri objednávke, môže kedykoľvek pred jej odoslaním upraviť. Počas vypĺňania objednávky sa môže vždy Kupujúci vrátiť o krok späť a upraviť ktorýkoľvek zo zadaných údajov. Pred odoslaním objednávky si Kupujúci môže opäť skontrolovať všetky zadané údaje a prípadne ich opraviť, a to tak, že sa vráti o patričný počet krokov späť až k údajom, ktoré boli nesprávne zadané, a tento opraviť.

  1. V prípade, že by došlo k vyčerpaniu zásob Tovaru alebo straty schopnosti Predávajúceho plniť je predávajúci oprávnený objednávku Kupujúceho odmietnuť, o čom bude Kupujúci do 3 pracovných dní informovaný.

 

Zrušenie objednávky a Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1.Kupujúci má právo zrušiť objednávku Tovaru, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania Tovaru zo strany Predávajúceho.
2.V prípade, že Kupujúci chce zrušiť objednávku na Tovar, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode s Predávajúcim objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny Tovaru.

3.Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru; v Kúpnej zmluve, v ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru ; v Kúpnej zmluve, v ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky Tovaru.

4.Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Spotrebiteľ Predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Spotrebiteľ nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od Kúpnej zmluvy odstupuje.

5.Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Tu môže Spotrebiteľ stiahnuť a vyplniť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

6.Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi vrátiť Kúpnu cenu plne zodpovedajúcu cene Tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od Spotrebiteľa prijal. Ak predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu dodania Tovaru niekoľko možností, je povinný Spotrebiteľovi nahradiť najlacnejší z nich. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie Tovaru nesie Spotrebiteľ.

7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar bol Predávajúcemu odoslaný.

8.Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, musí Spotrebiteľ zaslať späť Predávajúcemu na adresu Praha, Hostivař, Průmyslová 1515/14, 10200, alebo ho osobne odovzdať Predávajúcemu na tejto adrese. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ odošle Predávajúcemu Tovar späť pred uplynutím 14 dní.

9.Vzor pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je dostupný tu.

10.Spotrebiteľ nemôže v súlade s ustanovením § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:
- o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;
- o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
- o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa;
- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
- o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
- o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov;

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
- o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;
- o dodávke novín, periodík alebo časopisov;
- o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne;
- o uzatváranej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
- o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

11.Ak Spotrebiteľ uvedie do poznámky v objednávke špeciálne prianie alebo inú požiadavku, vyhradzuje si predávajúci právo kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania objednaného Tovaru Spotrebiteľovi.

12.V prípade nedostupnosti Tovaru, ohľadne ktorého už bola uzavretá Kúpna zmluva, je predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, oprávnený od tejto Kúpnej zmluvy odstúpiť a o tejto skutočnosti upovedomiť Kupujúceho.

13.Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, ak bol Tovar už čiastočne spotrebovaný, v tomto prípade záleží na uvážení Predávajúceho, či bude takéto odstúpenie od Kúpnej zmluvy akceptované a uplatní postup uvedený v odseku 15. tohto Obchodných podmienok.
14.Nemožno tiež odstúpiť od Kúpnej zmluvy na Tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä Tovar v uzavretom obale, ktorý Spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. Rúže, krémy, maskary, šampóny, kondicionéry, štetce na líčenie, dekoratívne kozmetika, telová kozmetika a pod.). Ak je vrátený Tovar poškodený porušením povinností Kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči Kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty Tovaru a započítať ho na vrátenú Kúpnu cenu.

15.V prípade vrátenia rozbaleného, vyskúšaného či inak opotrebovaného Tovaru zo strany Kupujúceho a toto vrátenie bude zo strany Predávajúceho akceptované, má predávajúci právo uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty Tovaru a započítať ho na vrátenú Kúpnu cenu. Predávajúci v tomto prípade vracia Kupujúcemu iba časť kúpnej ceny s ohľadom na to, akú má vrátený Tovar hodnotu. Aká presná výška kúpnej ceny bude Kupujúcemu vrátená, sa posudzuje individuálne (je nutné si uvedomiť, že u mnohých parfumov je podstatnou súčasťou ich hodnoty je aj ich podoba a k ich znehodnoteniu dochádza napr. Odstránením krytiek rozprašovača, ozdobných prvkov flakónov či ďalších obdobných súčastí, ktoré zapríčiňujú, že tento Tovar nemožno označiť za neopotrebovaný . Vrátená časť kúpnej ceny v tomto prípade sa odvíja od miery jeho opotrebovania a zvyčajne vychádza z uvedeného prehľadu:

 

Stav Tovaru

Vrátená čásť kúpnej ceny

Nové, nepoužité, nerozbalený tovar

100% kúpnej ceny

Rozbalené, odskúšané - chýba do 5 ml

70% kúpnej ceny

Rozbalené, odskúšané - chýba do 20% objemu

50% kúpnej ceny

 

Vyššie uvedené časti Kúpne ceny sú orientačné a na ich vrátenie nie právny nárok.

 

 

Doručovanie tovaru a platobné podmienky

 


1.Náklady na odoslanie, ktoré Kupujúci zvolil v objednávke, nesie Kupujúci.
2.Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu kompletný, zvyčajne do 1 dňa od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého Tovaru na Webovej stránke neuvádza inú lehotu na dodanie. Kupujúci je povinný Tovar prevziať a zaplatiť.

3.Všetky zásielky, ktoré Kupujúci preberá, je nutné ešte v prítomnosti vodiča prepravcu prezrieť z hľadiska neporušenia či nerozlepenia obalov, neprerezania originálnych pások a nálepky od výrobcu. V prípade porušenia treba zásielku ihneď rozbaliť a skontrolovať pre úplnosť obsahu a počtu dodaného Tovaru. V prípade zisteného poškodenia Tovaru či neúplnosti zásielky je potrebné na mieste spísať škodový zápis o charaktere a rozsahu vzniknutej škody alebo súpise Tovaru, ktorý v zásielke chýbal, alebo vzhľadom na povahu poškodenia zásielku odmietnuť prevziať a vrátiť späť prepravcovi s uvedením dôvodu na prepravnom liste.

4.Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru, a to za predpokladu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru.
5.Ku každej objednávke je vystavený daňový doklad. Daňový doklad so všetkými náležitosťami je zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke nasledujúci deň po prevzatí zásielky.

Informácie o spôsoboch a cenách doručenia sú uvedené tu:

 


GLS SK s.r.o.- Tovar je spravidla doručený nasledujúci pracovný deň. Pred doručením je zákazník telefonicky kontaktovaný pracovníkom GLS SK s.r.o. o čase doručenia zásielky.
DPD SK s.r.o.- Tovar je doručený do druhého pracovného dňa od objednania. Balíky sú doručované až do váhy 50 kg. Pokiaľ nie je zákazník zastihnuteľný, obdrží tovar nasledujúci pracovný deň. Pred každým prijatím tovaru dostane zákazník SMS a email s upresňujúcimi informáciami.
Zásielkovňa- Tovar je doručený do 2 pracovných dní na zvolenú pobočku Zásielkovňa. Zákazník je informovaný emailom a SMS o doručení Tovar a možnostiach vyzdvihnutie

 

Typ dopravy Typ platby Cena dopravy
DPD doprava online kartou 3,49 EUR
Dobierka - DPD v hotovosti 0 EUR
GLS doprava online kartou 3,49 EUR
Dobierka - GLS v hotovosti 0 EUR
Zásilkovna doprava online kartou 2,99 EUR
Dobierka - Zásilkovna v hotovosti 0 EUR

 

7.Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu:


dobierkou- v hotovosti pri prevzatí Tovaru;
on-line platba kartou

 

Práva a povinnosti z chybného plnenia, Zodpovednosť za akosť pri prevzatí Tovar a Reklamačné konanie


Práva a povinnosti z chybného plnenia všeobecne

 

1.Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má Tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.
2.Ak má Tovar vadu a ak je táto vada odstrániteľná, môže sa Kupujúci domáhať buď opravy, alebo doplnenie toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z kúpnej ceny. Ak nie je možné vadu odstrániť a ak nie možné Tovar z dôvodu tejto vady riadne užívať, môže Kupujúci buď od Kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo sa domáhať primeranej zľavy z kúpnej ceny. Kupujúcemu patrí aj náhrada účelne vynaložených nákladov pri uplatnení tohto práva.

3.Tovar je chybný, ak nie je Predávajúcim odovzdaný Kupujúcemu v dohodnutom množstve, v kvalite a prevedení. Ak nie je akosť a prevedenie dojednaná, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zrejmý z Kúpnej zmluvy.
4.Pri určení akosti alebo vyhotovenia podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy musí Tovar kvalitou alebo vyhotovením zodpovedať vzorke alebo predlohe. Ak sa líši akosť alebo prevedenie určené v Kúpnej zmluve a vzorka alebo predloha, rozhoduje Kúpna zmluva. Ak určí Kúpna zmluva a vzorka akosť alebo prevedenie rozdielne, nie však rozporne, musí Tovar zodpovedať Kúpnej zmluve aj vzorke alebo predlohe. Za chybu sa považuje aj iné plnenie. Za chybu sa ďalej považujú aj vady v dokladoch nutné pre užívanie Tovaru.

5.Kupujúci je povinný vykonať kontrolu Tovaru pri prevzatí Tovaru, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru.
6.Ak je chybné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má spotrebiteľ právo:


- na odstránenie chyby dodaním nového Tovaru bez vady alebo chýbajúceho Tovaru,
- na odstránenie vady opravou Tovaru,
- na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru, alebo
- odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 

7.Kupujúci oznámi Predávajúcemu, ktoré právo si zvolil, a to pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiada Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, alebo oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak Kupujúci nezvolí svoje právo vyplývajúce mu z podstatného porušenia Kúpnej zmluvy včas, má práva, ako by sa jednalo o nepodstatné porušenie Kúpnej zmluvy.
8.Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
9.Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo v prípade nepodstatného porušenia Kúpnej zmluvy na zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy neodstúpi, môže predávajúci dodať, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovaru, alebo dodaním nového Tovaru; voľba nesmie Kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

10. Ak predávajúci neodstráni vadu Tovaru včas alebo vadu Tovaru odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho. Pri dodaní nového Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, vráti Kupujúci Predávajúcemu na jeho náklady Tovar pôvodne dodaný.

11.Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie nového Tovaru, ak nemôže Tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To neplatí,


- ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby Tovaru,
- ak Kupujúci použil Tovar ešte pred objavením vady,
- ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
- ak Kupujúci predal Tovar ešte pred objavením vady, ak ho spotreboval , alebo pozmenil Tovar pri obvyklom použití; ak sa to stalo tak len sčasti, vráti Kupujúci Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

 

12. Ak Kupujúci neoznámil vadu Tovaru včas, stráca právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
13.Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o vadu Tovaru, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení kúpnej zmluvy.
14.U predávaného použitého Tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má Kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

 

 

Zodpovednosť za akosť pri prevzatí Tovaru

 


1.Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar nemá pri prevzatí vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že v čase, keď Spotrebiteľ Tovar prevzal:


- má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
- sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu bežne používa,
- Tovar zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
- Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

2.Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Tovaru, má sa za to, že Tovar bol chybný už pri prevzatí.
3.Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne v Tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia.
4.Záruka za akosť pri prevzatí Tovaru sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
- Tovar bol poškodený nevhodným, alebo neodborným zaobchádzaním,
- Tovar bol poškodený prírodnými živlami,
- Tovar bol poškodený bežným opotrebením a
- Tovar bol používaný nad rámec predpokladaného použitia.

5.Ak je na predávanom Tovare, na jeho obale, návode pripojenému k Tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú možno Tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Vyššie uvedené sa neuplatňuje:
- pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
- na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
- u použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo
- ak to vyplýva z povahy Tovaru.


6.Ak požiada o to Spotrebiteľ, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosť z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúce údaje, poprípade i ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti aj spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení Predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva Spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe Tovaru viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia.
7.Ak nemá Tovar vlastnosti, ako je uvedené vyššie (predovšetkým Tovar nemá vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané; Tovar sa nehodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu bežne používa; Tovar nezodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, tovar nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov) môže Spotrebiteľ požiadať aj o dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ak sa vada týka len súčastí tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu veci neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

8.Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má právo Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy odstúpiť.
9.Ak neodstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
10.Právo z chybného plnenia Spotrebiteľovi nenáleží, ak Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo ak Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
11.Ak má Tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, ak ide o Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o Tovar použitý, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.
12.Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľom Záruku za akosť pri prevzatí Tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

 

 

Reklamačné konanie

 


1.Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu (vytknutie vád) Tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku (vady) Tovaru, a to buď osobne v prevádzke Predávajúceho umiestnené na adrese: Praha, Praha 3, Vinohrady, Luxemburská 1496/8, PSČ 130 00, a to v prevádzkovej dobe od pondelka do piatku od 9:00 hod. do 18:00 hod., alebo zaslaním príslušného formulára na vyššie uvedenú adresu prevádzky Predávajúceho a zároveň Kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Formulár na uplatnenie reklamácie je k stiahnutiu tu.
2.Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak Kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia Kúpnej zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení Kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný preukázať nákup Tovaru (najlepšie dokladom o kúpe).
3.Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo z chybného plnenia uplatnil, a to bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa uplatnenia práva z chybného plnenia, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane prípadného potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie o zamietnutí reklamácie. V Predávajúceho je po celú dobu prevádzkovej doby prítomná osoba poverená vybavovaním reklamácií.

4.Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia Tovaru Predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné. Predávajúci alebo ním poverená osoba rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku na odborné posúdenie vady. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia Predávajúci Kupujúcemu oznámi. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Podmienkou pre beh týchto lehôt je, že Kupujúci na vybavenie reklamácie poskytne Predávajúcemu požadovanú potrebnú súčinnosť, teda najmä, že umožní Predávajúcemu preskúmať reklamovaný Tovar a ďalej, že Kupujúci preukáže kúpu Tovaru, najlepšie dokladom o kúpe, ďalej Kupujúci vytkne Tovaru vadu, pre ktorú ho reklamuje, a oznámi Predávajúcemu, aký spôsob reklamácie požaduje. Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu tovaru, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci vytkol Predávajúcemu vadu Tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu vybavenia reklamácie alebo do doby, kedy bol Kupujúci povinný si Tovar vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene Tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť Predávajúceho ako by išlo o kúpe nového Tovaru alebo jeho časti. O vybavení reklamácie vyrozumie predávajúci Kupujúceho, a to písomne ​​a spôsobom, ktorý sa dohodne pri uplatnení reklamácie (napr. Poštou, emailom, sms správou). V prípade, že sa jedná o oprávnenú reklamáciu, patrí Kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou Tovaru.
5.Zásielky Tovaru, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli Predávajúcemu zaslané, budú vrátené späť odosielateľovi na jeho náklady.

 

 

 

Zľavy a zľavové kupóny

 


1.Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym pod.). Každá zľava má pravidlá pre použitie.
2.V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je Kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.
3.Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na sekciu na Webovej stránke, kde sú pravidlá zľavy podrobne popísané, alebo sú dostupné na požiadanie od Predávajúceho formou e-mailovej správy zaslanej priamo konkrétnemu záujemcovi. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho.
4.Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viac násobného použitia má predávajúci právo odmietnuť takúto zľavu uznať.
5.V prípade, že zľavu uplatní Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.
6.V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 


1.Ochrana osobných údajov Kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len "Zákon o ochrane osobných údajov" alebo "ZOOU"). Predávajúci spracováva osobné údaje o Kupujúcom výlučne pre účely plnenia práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci je registrovaný u Úradu pre ochranu osobných údajov. K inému spracovávanie osobných údajov o Kupujúcom je Predávajúci oprávnený iba so súhlasom Kupujúceho. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje sú o ňom spracovávané, má právo tieto meniť, dopĺňať, prípadne vysloviť nesúhlas s ich spracovaním.
2.Odoslaním objednávky vyslovuje Kupujúci súhlas so zhromaždením, spracovaním a uschovaním osobných údajov, ktoré sú uvedené v objednávke Tovaru, podľa Zákona o ochrane osobných údajov v automatizovane vedenej databáze Predávajúceho ako správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým Predávajúcim uzavrie zmluvu, a to pre vzájomnú komunikáciu vrátane komunikácie elektronickými prostriedkami týkajúce sa zmluvného vzťahu Kupujúceho a Predávajúceho a ak nezvolí inú možnosť aj pre obchodné a marketingové účely predávajúceho teda pre zasielanie obchodných oznámení Kupujúcemu prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona číslo 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.
3.Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci je oprávnený kontrolovať a meniť svoje osobné údaje, a to prostredníctvom e-mailu, písomne ​​alebo v profile svojho účtu.
4.Kupujúci prehlasuje, že súhlas udeľuje pre všetky vyššie uvedené údaje a si je vedomý svojich práv podľa ustanovenia § 11, § 12 a § 21 ZOOU a že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé.

5.Okrem osôb dopravujúcich Tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávané tretím osobám. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Kupujúci dobrovoľne na dobu neurčitú Predávajúcemu a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať, a to e-mailom alebo písomne. Kupujúci má tiež právo odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení, a to bezplatne e-mailom alebo písomne. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
6.Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
7.Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje Kupujúceho rovnako za účelom riešenia sporov, vysporiadania pohľadávok alebo vymáhania pohľadávok vzniknutých na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo za účelom plnenia iných povinnosti stanovených príslušnými právnymi predpismi.
8.Predávajúci prehlasuje, že je schopný dostatočne technicky a organizačne zabezpečiť ochranu osobných údajov pri spracovaní.
9.Kupujúci ďalej súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na Webovej stránke možné vykonať a záväzky Predávajúceho z Kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
10.Kupujúci konečne súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

1.Uzavretá Kúpna zmluva bude u Predávajúceho uložená tak, aby podľa tejto mohol predávajúci riadne plniť, a Kupujúci si túto môže vyžiadať, a to po dobu jedného roka odo dňa zaslania objednávky.
2.Otázky tu neupravené sa riadi zákonom 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom a jeho príslušnými ustanoveniami, ďalej potom zákonom 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.
3.Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú všetky spory riešiť predovšetkým dohodou, a to na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Mimosúdne vybavovania sťažností Kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: info@spventure.cz Informáciu o vybavení sťažnosti spotrebiteľa zašle predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho. Pre prípad, že nedôjde k vyriešeniu sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcim zmierom, sú na riešenie týchto sporov príslušné všeobecné súdy.
4.Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z Kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk

5.Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh Spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s Predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď Spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
6.Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
7.Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. V prípade, že je Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Predávajúcim a Podnikateľom (teda Podnikateľom v súlade s ustanovením § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) riadi sa táto zmluva právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a to najmä ustanovením § 2079 a nasl . Nie teda príslušnými ustanoveniami, ktoré sa týkajú výlučne uzatváraním spotrebiteľských zmlúv.
8.Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9.Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8.7.2016.

Záleží nám na vašom súkromí

Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie